Q&A: Ron Sherman’s “Georgia FENCE” photos forever freeze historic Atlanta